De Hemmertoren

Uitgangspunt is het realiseren van een woningbouwplan wat de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en vitaliteit van Hem vergroot en borgt. Het woonprogramma wordt vormgegeven in 2 volumes; een vrijstaande woning aan de Noorder Sluisstraat, met hierachter een samengesteld woongebouw van 5 woningen, met 2 hoekwoningen en 3 levensloopbestendige woningen. Het plan bevindt zich binnen de aangegeven rooilijnen op de plankaart. De nieuwe bouwvolumes sluiten qua goothoogte aan op de bestaande bebouwing. De woningen worden voorzien van zadeldaken. Op een drietal plaatsen worden deze daken voorzien van een topgevel, te weten op de vrijstaande woning en op de hoeken van het bouwblok. De dwarskappen geven het ensemble diversiteit en richting, als een start en eindpunt. De dakvorm van de vrijstaande woning is aan weerszijde afgeschuind om meer zicht op de kerktoren te realiseren en om het overhoekse karakter van dit gebouw te benadrukken. Het hoekkozijn verstrekt dit karakter. Binnen het woongebouw zijn de drie levensloopbestendige woningen 2 meter teruggeplaatst. Deze gevelsprong geeft het bouwblok een minder massief karakter. Hierdoor ontstaan grotere voortuinen, waardoor de verblijfsruimte buiten wordt vergroot, wat de mogelijkheden tot sociale interactie met de buurt vergroot. Sociale veiligheid wordt verbeterd door dit zicht op het speelterrein, zicht op voordeuren, buitenverlichting en niet doorlopende achterpaden. Bijgebouwen zijn achter de woningen geplaatst. De benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein zijn voorzien naast de woningen (vrijstaand en de hoekwoningen). De voortuinen van de woningen zijn de overgang naar het groter groen gebied aan de overzijde, wat als speelplek voor de gehele buurt wordt ingericht. Lage erfafscheidingen met beuken hagen moeten de overgang tussen openbaar en privé gebied geleidelijk maken. De open groene bestrating van het ontsluitings pad zorgt ervoor dat dit pad en het parkeerterrein niet als een harde barrière wordt ervaren maar als een zachte aansluiting op het speelterrein.

Uitgangpunt is dat de woonvolumes zo veel mogelijk in het groen staan. De bijgebouwen zijn zo natuurlijk mogelijk vormgegeven met houten vertikale delen en
vegetatiedaken. Het deels platte dak (bijgebouw) van de levensloopbestendige woningen wordt eveneens voorzien van een vegetatiedak. De grotere lange haag om het woningproject heen en het speelterrein wordt uitgevoerd in een beukenhaag. (1,8 meter hoog).De hagen als afscherming tussen openbaar en privé worden uitgevoerd als Zeeuwse haag; een haag bestaande een diversiteit van soorten, waaronder beuken en bessen. Toegepaste bestrating voor het ontsluitingspad, het parkeerterrein en het achterpad worden uitgevoerd in open bestrating, wat regenwater infiltratie bevordert en bijdraagt aan het groene karakter. De bestaande waterloop zal worden vergroot en de bestaande bomen op het speelterrein blijven bestaan. Het water aan de Noorder Sluisstraat wordt aan de zijde van de speelplek het gebied ingebogen, zodat het water geen barrière vormt maar juist deel is van de landelijke inrichting van de speelplek. De bezoekersparkeerplaats wordt met een bodemglooiing vanaf de speelplek grotendeels uit het zicht weggenomen. Door de nieuwe waterloop een lange natuurlijke oever te geven ontstaat meer ruimte voor biodiversiteit.

Opdrachtgever
Twinstone BV

Ontwerpteam
Tom Valks

Locatie
Hem

Oplevering
2022

Aannemer
Henver Bouw